O szkole


 

Gimnazjum funkcjonuje od 01. 09. 1999 r.

Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu gminy Ostrów Lubelski oraz spoza obwodu,

a mianowicie z Babianki, Jedlanki, Rudki Starościańskiej, Tyśmienicy.

Obecnie do siedmiu oddziałów uczęszcza 162 uczniów.        

W gimnazjum zatrudnionych jest 24 pracowników, w tym 19 nauczycieli.

Szkoła uzyskuje wysokie wyniki nauczania potwierdzone na egzaminach zewnętrznych.

Możemy pochwalić się wysokimi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, literackich, artystycznych,

zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.

Nasi absolwenci  kształcą się między innymi w:

VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, stypendyści Banku Gospodarki Żywnościowej,

I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,

V LO im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Lublinie,

Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,

Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie,

II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

    Czerwiec 2000 r. rozpoczęcie remontu generalnego szkoły,

17. 11. 2001 r. ufundowanie sztandaru szkoły  przez Radę Rodziców,

17. 10. 2002 r. zakończenie remontu szkoły i oddanie do eksploatacji wszystkich pomieszczeń,

10. 02. 2003 r. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę intencyjną o nadaniu imienia szkole i opracowuje

harmonogram działań,

05. 04. 2004 r. prezentacja sylwetek kandydatów na patrona zgłoszonych przez organy szkoły -

zgłoszono 9 propozycji: Mikołaj Kopernik, Czesław Miłosz, Jan Kochanowski, Zbigniew Herbert,

Henryk Sienkiewicz, Jan Paweł II, Jan Matejko, Maria Skłodowska – Curie, Stefan Wyszyński,

15. 11. 2004 r.  pierwsze głosowanie Rady Pedagogicznej,  spośród dziewięciu kandydatów większością

głosów nauczyciele wybrali postać  Jana Pawła II,

18. 11. 2004 r. ogół rodziców w pierwszym głosowaniu wybrał postać Jana Pawła II,

01. 12. 2004 r. odbyły się wybory patrona szkoły przez ogół uczniów,  zdecydowaną większością  głosów

uczniowie wybrali postać Jana Pawła II.

        Od stycznia 2005 r. realizowaliśmy w szkole plan pracy związany z postacią przyszłego patrona szkoły.

Zadania realizowane były przy współpracy księdza proboszcza Jana Orłowskiego, Centrum Kultury,

okolicznych szkół. Najważniejszym celem realizacji planu było dogłębne poznanie postaci Jana Pawła II oraz

jego nauki będącej siłą i natchnieniem dla wielu ludzi.

Wszystkie działania podejmowane przez szkołę były szczegółowo dokumentowane w kronice nadania imienia.

27. 06. 2006 r. organy szkoły  (Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna)

wystąpiły z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

 06. 09. 2006 r. Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim podjęła uchwałę, o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.

17. 10. 2006 r. odbyła się uroczystość nadania imienia, w której uczestniczyli miedzy innymi:

J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik,

Pan Roman Wierzbicki Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Waldemar Jakubaszek wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

Pan Marian Starownik starosta Powiatu Lubartowskiego,

Ks. Tadeusz Lewczuk dziekan Dekanatu Parczewskiego,

Pani Marzanna Ostrowska wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Pan Mirosław Iwanek przewodniczący Rady Miejskiej,

Pan Jarosław Jośko Burmistrz Ostrowa Lubelskiego,

Ks. Jan Orłowski proboszcz parafii Ostrów Lubelski,

oraz licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele, rodzice, sponsorzy, dyrektorzy szkół i instytucji

współpracujących ze szkołą.

12. 05. 2010 r. otwarto kompleks boisk wielofunkcyjnych. Obiekt powstał w ramach rządowego programu

„Moje boisko – Orlik 2012”. Przecięcia wstęgi dokonała m.in. wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska,

starosta lubartowski Marian Starownik, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Jarosław Jośko.

23. 05. 2013 r. odwiedziny Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z okazji wizytacji kanonicznej w parafii. Spotkanie z młodzieżą, dyrektorami, nauczycielami i pracownikami szkół i przedszkola.